139-

عهد نابستن

ازآن به

که ببندی و نپایی...!

ــــــــــــــــــــــــ

سعـــدی

/ 2 نظر / 21 بازدید
شیدا

ازین روحیه م حااااااااالم به هم میخوره!