159. جَنگــــ

...

جنگ را چه معنا کرده ای؟ مگر باید فقط توپ و گلوله ای خرج شود تا اسمش را بگذاری جنگ؟ این جنگی که تو آن را برای خودت معنا کرده ای جنگ بیرونی ست. یک جنگ هایی وجود دارد که صدایش هم در نمی آید چه برسد به اینکه برایش گلوله ای توپی یا تانکی خرج شود. این جنگ ها فقط یک سرباز دارد و آن هم خودت هستی. خودت با خودت می جنگی. مثل انسان دست کاری شده ای که سیستمش اینگونه ساخته شده تا فقط بجنگد. آن هم با خودش. منِ من دارد می جنگد. بی صدا. در سکوت. و هر روز پیروز می شود بر خودش!

...

عکس نوشت:

نخندین ولی حس و حال فیزیکیم مث همین قورباغه ست دقیقا. آویزون از زندگی...

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن:

راستش را بخواهی منِ این روزهایم دخترک شاد و سرخوشی شده. برای خودش خانمی شده.... منِ این روزهایم را خیلی دوست دارم.... لبخند

 

/ 0 نظر / 99 بازدید